Consumenten verkoop voorwaarden.

Consumentenverkoopvoorwaarden

Algemeen

Leverancier:  Kalbo Sanitair en Tegels onderdeel van Nitschke V.O.F. Gevestigd te Boxtel

Materialen uit voorraad: materialen welke in het magazijn van de leverancier op voorraad worden gehouden en welke direct worden afgeleverd.

Materialen op bestelling: materialen, welke voor de afnemer speciaal worden besteld of gereserveerd en die daardoor niet kunnen worden teruggenomen.

Tekeningen en adviezen

Door Kalbo gemaakte tekeningen en adviezen zijn niet bindend en kunnen geen rechten aan worden ontleend, eventuele maat afwijkingen in de werkelijkheid kunnen niet worden verhaald, waarbij Kalbo haar uiterste best zal doen om maten zo goed mogelijk te verwerken maar niet aansprakelijk gesteld kan worden voor afwijkingen. Tekeningen en adviezen zijn ter indicatie en derhalve niet van rechtswege nawijsbaar en zijn geen technische tekeningen.

Duur van de aanbieding en overeenkomst

 1. een schriftelijke aanbieding is bindend voor de opgegeven termijn. Mocht geen termijn zijn genoemd dan geldt de termijn van zes weken waarna de aanbieding vervalt ook al maakt die deel uit van een gesloten overeenkomst. Mondeling genoemde prijzen zijn dagprijzen.

Prijswijzigingen

 1. Bij materialen op bestelling zijn prijsverhogingen binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst voor rekening van de leverancier, met uitzondering van verhogingen door overheidsmaatregelen. Prijsverhogingen na deze termijn mogen worden doorberekend zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen:
 2. materialen uit voorraad: de betaling dient bij aflevering te geschieden.3.b Materialen op bestelling: van de verkoopprijs voor de te reserveren of de te bestellen materialen dient 25% te worden betaald bij bestelling. Bij aflevering, dient het resterende gedeelte van de verkoopprijs te worden voldaan.(met uitzondering van apart gemaakte afspraken)
 3. bij overschrijden van de betalingstermijn is de afnemer gehouden 2% per maand over het uitstaande bedrag met een minimum van €50,- te vergoeden voor rente en overige kosten, alsmede alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten.

Leveringstermijn

 1. onder leveringstermijn van materialen op bestelling wordt verstaan de in de overeenkomst vermelde termijn. De leveringstermijn van materialen wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een vaste termijn is gesteld.
 2. bij overschrijding van de bij benadering overeengekomen leveringstermijn kan de afnemer de leverancier schriftelijk in gebreke stellen. Indien de leverancier 6 weken na die ingebrekestelling de materialen nog niet heeft afgeleverd, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 3. de leveringstermijn gaat in na ontvangst van de overeengekomen voor uitbetaling ex art.3.1b
 4. bij uitstellen van de leveringstermijn op verzoek van de afnemer verplicht de leverancier zich de materialen op een nader overeen te komen datum af te leveren. De overschrijdingstermijn bedraagt maximaal 3 maanden.
 5. opslag van bestelde materialen bij de leverancier op verzoek van de afnemer, is voor risico van de afnemer.

Keuring

 1. op het moment van aflevering dienen de materialen direct door de afnemer te worden gekeurd op hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan de leverancier, bij aflevering wordt een verklaring van goede aflevering getekend waarna afnemer niet meer kan reclameren.
 2. Gemonteerd is geaccepteerd en tegels welke zijn verwerkt vallen derhalve niet meer onder garantie.

Vervoersrisico en aflevering

 1. bij franco levering worden de materialen vervoerd voor rekening en risico van de leverancier. Bij niet franco leveringen worden de materialen vervoerd voor risico van de leverancier doch op kosten van de afnemer.
 2. Levering geschied door de vervoerder en levert alle materialen tot over de eerste drempel, afnemer dient zelf te zorgen voor ruimte en opslag voor de geleverde materialen en of het vervoeren naar overige opslagruimtes.
 3. De aflevering van de materialen door leverancier zal nooit naar een verdieping, via een trap, of anderzijds worden gebracht.

Eigendomsvoorbehoud

 1. geleverde en nog niet volledig betaalde materialen blijven het eigendom van de leverancier. Indien de afnemer niet of niet tijdig betaald is de leverancier gerechtigd om alle zaken die haar eigendom zijn bij de afnemer weg te (doen) halen. De afnemer machtigt bij aankoop de leverancier onherroepelijk alle percelen en lokaliteiten waartoe de afnemer bevoegdelijke toegang heeft, te betreden, teneinde de materialen terzake waarvan het eigendoms voorbehoud geldt. Terug te nemen. 7.2 De zaken die eigendom zijn gebleven van de leverancier, mogen niet in onderpand gegeven worden en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

Annulering

 1. De afnemer kan de opdracht tot levering van materialen (wel of niet op bestelling) niet annuleren, behoudens het bepaalde in art. 5 levertermijn. Bij het annuleren van een order wordt 25% van de totale order kosten in rekening gebracht.

Garantie

 1. De leverancier is jegens de afnemer gehouden aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.

Geschillen

10.1 Klachten dienen ter stond na constatering door de afnemer schriftelijk te worden ingediend bij de leverancier. 10.2 Behoudens het bepaalde in art 98 Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering is uitsluitend bevoegd de rechter die bevoegd is in Boxtel

Tegels

11.1 Getoonde monsters zijn doorsnee-monsters. 11.2 Onder een vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels. 11.3 Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten. derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd. 11.4 Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet-haar-scheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding. 11.5 De leverancier staat er niet voor in, dat –gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen- nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).Tegels welke reeds zijn verwerkt vallen onder geen enkele garantiebepaling en worden derhalve uitgesloten van garantie. Tegels behoren voor verwerking te worden gecontroleerd op kleur en fabrieksfouten.

Aansprakelijkheid

12.1.De aansprakelijkheid van de leverancier voor schade, die het gevolg is van haar  toerekenbare tekortkomingen in de nakoming, is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende levering. 12.2 De aansprakelijkheid van de leverancier voor schade veroorzaakt door fouten in haar adviezen worden slechts aanvaard voor zover de adviezen schriftelijk zijn verstrekt en het betreffende werk is uitgevoerd geheel overeenkomstig het advies en met het door de leverancier voorgeschreven materiaal. 12.3 de in artikel 12.2 bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de desbetreffende levering. 12.4 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade indien de zaken op onjuiste wijze worden be- en/of verwerkt. 12.5 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet functionele eigenschappen van de zaken en ten aanzien van afwijkingen in maat of tint, welke binnen de gebruikelijke toleranties vallen. 12.6 De afnemer vrijwaart de leverancier voor aansprakelijkheid jegens derden. 12.7 De leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgschade 12.8 Iedere vordering op de leverancier tot schadevergoeding vervalt na een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van aflevering der gekochte zaken.12.9 tijdens een geschil blijft de afnemer verplicht de reeds ontvangen materialen volgens factuur te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn, een geschil is geen reden tot het niet betalen van geleverde materialen en afnemer wordt hiervoor dan ook aansprakelijk gesteld via de van rechtswege aangewezen incasso procedure.